CIRIS s.r.o.
×
 x 

0

VYHLÁSENIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

V spoločnosti CIRIS s.r.o., so sídlom Hlbinná 1, Bratislava 821 06, IČO: 46 355 685, zapísané v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Bratislava I, oddiel Sro, vložka 76381/B (ďalej tiež len „Spoločnosť“) osobných. V súlade s nariadením (EÚ) 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov (ďalej tiež len „nariadenie“ alebo „GDPR“) sme sa preto rozhodli vydať tieto Zásady spracovania osobných údajov (ďalej len „Zásady“) .

Účelom tohto dokumentu je predovšetkým poskytnúť informácie o tom, aké osobné údaje Spoločnosť ako správca spracováva o fyzických osobách pri podnikateľskej činnosti, akým spôsobom, na aké účely a ako dlho, komu az akého dôvodu ich môže odovzdať, a tiež informovať o tom, aké práva fyzickým osobám v súvislosti so spracovaním ich osobných údajov patrí.

Tieto Zásady sa týkajú spracovania osobných údajov:

- našich zákazníkov a užívateľov služieb,
- zástupcov týchto zákazníkov či kontaktných osôb zákazníkov (užívateľov),
- záujemcov o naše služby či tovar,
- osôb, ktorým zasielame obchodné oznámenia
- návštevníkov našich webových stránok.

I. SPRÁVCA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Správcom osobných údajov je Spoločnosť (identifikačné údaje Spoločnosti viď vyššie). Kontaktné údaje, kam môžete smerovať svoje otázky a požiadavky ohľadom spracovania osobných údajov:

poštová adresa: WM Profi s.r.o., Veslařská 142, 63700 Brno

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

telefón: +420 608 730 412

 

II. KATEGÓRIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobným údajom je akákoľvek informácia, ktorá sa vzťahuje k fyzickej osobe, ktorú je Spoločnosť schopná identifikovať. V súvislosti spodnikaním Spoločnosť nakladá nasledujúcimi typmi (kategóriami) osobných údajov:

1. IDENTIFIKAČNÉ A KONTAKTNÉ ÚDAJE PRE ZMLUVNÉ VZŤAHY

Také údaje sú nutné pre uzavretie a plnenie zmluvy medzi Spoločnosťou a vami alebo rokovania o takej zmluve. Ide najmä o váš akademický titul, meno a priezvisko, názov, obchodnú firmu, IČO, DIČ, adresa trvalého pobytu, adresa sídla alebo miesta podnikania, podpis a pod. Ide aj o akademický titul, meno a priezvisko, funkciu a podpis vašich zástupcov či poverených osôb. Kontaktné údaje spracovávame preto, aby sme Vás mohli v prípade potreby vsúvislosti so zmluvou kontaktovať, jedná sa najmä o telefónne číslo a e-mail váš a vašich zástupcov či poverených osôb.

2. ÚDAJE O TOVAR A SLUŽBÁCH A DODACIE ÚDAJE

Spracovávame údaje o tom, aké služby či tovar si u nás objednávate a adresu, kam má byť tovar doručený.

3. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Spracovávame údaje, ako sú vaše meno a priezvisko, fakturačná adresa, údaje o zakúpení tovaru či službe a ich cene, nevyhnutné preto, aby sme vám mohli vystaviť vyúčtovanie za tovar či služby a mohli splniť povinnosť viesť účtovníctvo, ako nám ukladá zákon.

4. ÚDAJE Z KOMUNIKÁCIE MEDZI SPOLOČNOSŤOU A ZÁKAZNÍKOM

Tieto údaje vznikajú pri komunikácii súvisiacej s poskytovaním služieb a tovaru medzi Spoločnosťou a zákazníkom. Ide o písomnú a elektronickú komunikáciu so zákazníkom.

5. ÚDAJE ZÍSKANÉ PRI REGISTRÁCII NA WEBOVÝCH STRÁNKACH

Ide o údaje, ktoré zadáte pri registrácii na našich webových stránkach, ako je akademický titul, meno a priezvisko, názov, obchodná firma, dátum narodenia, IČO, DIČ, adresa trvalého pobytu, adresa sídla alebo miesta podnikania.

6. COOKIES

Pomocou cookies získavame informácie pri použití webových stránok Spoločnosti. Ide záznamy o správaní na webových stránkach získané z cookies v prípade povolenia cookies vo webovom prehliadači. Tieto údaje sú spracované na prevádzku webových stránok Spoločnosti, meranie návštevnosti stránok a internetovú reklamu.

7. DATABÁZA ZÁKAZNÍKOV A DODÁVATEĽOV

Ak sme už s niekým nadviazali obchodný kontakt, uchovávame v našej databáze jeho identifikačné a kontaktné údaje, ako je akademický titul, meno a priezvisko, názov, obchodnú firmu, IČO, adresa trvalého pobytu, adresa sídla alebo miesta podnikania, telefónne číslo a e- mail. Tieto údaje využívame na komunikáciu, plnenie zmlúv, uzatváranie zmlúv nových, riešenie reklamácií a servisu.

8. ÚDAJE NA MARKETINGOVÉ ÚČELY

Na marketingové účely využívame databázu našich existujúcich zákazníkov, ako aj zoznam osôb, ktoré sa našimi zákazníkmi ešte len môžu stať. V tomto zozname máme ich akademický titul, meno a priezvisko, názov, obchodnú firmu, IČO, adresa trvalého pobytu, adresa sídla alebo miesta podnikania, telefónne číslo a e-mail. Obchodné oznámenie rozosielame formou listinnej korešpondencie, emailu, internetu, mobilných aplikácií a sociálnych sietí. Pokiaľ ide o zasielanie obchodných oznámení elektronickou poštou existujúcim zákazníkom Spoločnosti o rovnakých alebo obdobných výrobkoch či službách Spoločnosti, ide o použitie osobných údajov, na ktoré nepotrebujeme Váš súhlas. V ostatných prípadoch sú tieto údaje používané na základe vášho súhlasu so zasielaním obchodných oznámení.

III. ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD NA SPRACOVANIE

Vaše údaje spracovávame iba v rozsahu potrebnom na príslušný účel – napr. aby sme mohli dodať tovar alebo poskytovať službu. Sú to aj prípady, keď dojednávame novú zmluvu. Povinnosť spracovávať vaše údaje nám stanovuje aj množstvo právnych predpisov, napr. zákon o účtovníctve, o DPH, o daniach z príjmov atp. Rozsah spracovávaných údajov závisí od účelu spracovania. Na niektoré účely je možné spracovávať údaje priamo na základe zmluvy, oprávneného záujmu Spoločnosti alebo na základe zákona, pre iné iba na základe vášho súhlasu. Na spracovanie osobných údajov z dôvodu plnenia zmluvy, plnenia zákonných povinností a z dôvodu oprávnených záujmov Spoločnosti váš súhlas nepotrebujeme. Osobné údaje pre tieto činnosti sú spracované v rozsahu potrebnom pre naplnenie týchto účelov a po dobu potrebnú na ich dosiahnutie. Potom sú osobné údaje vymazané alebo anonymizované.

IV. DOBA SPRACOVANIA A ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše údaje používame a uchovávame iba po nevyhnutne potrebný čas, ktorý nám to ukladajú právne predpisy, alebo ich potrebujeme na ochranu našich práv. Máme nastavené vnútorné pravidlá archivácie, ktoré zaisťujú, že údaje nedržíme dlhšie, než sme oprávnení. Všeobecne, základných údaje a údaje o produktoch a službách sme povinní uchovávať na základe zákonov, napr. o účtovníctve alebo daňových zákonov. Napr. faktúry sa uchovávajú 10 rokov od ich vystavenia. Z dôvodu nutnosti doložiť právny dôvod na vystavenie faktúr sú po dobu 10 rokov odo dňa ukončenia zmluvy archivované aj zmluvy. Po dobu 3 - 5 rokov uchovávame údaje z dôvodu našich oprávnených záujmov, najmä pre prípad, že by sme museli predkladať dôkazy v súdnom spore, a to s ohľadom na premlčacie lehoty podľa súčasného Občianskeho zákonníka. Pokiaľ používame údaje na základe vášho súhlasu, robíme tak iba po dobu, po ktorú tento súhlas trvá, ak nemáme potom iný zákonný dôvod.

V. ZDROJE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracovávame údaje, ktoré sme od vás obdržali, ďalej potom údaje z verejne dostupných zdrojov a registrov, napr. zo živnostenského registra, aj údaje od tretích strán.

VI. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť pri plnení svojich záväzkov a povinností zo zmlúv využíva odborné a špecializované služby tretích osôb. Pokiaľ títo dodávatelia spracovávajú osobné údaje odovzdané od Spoločnosti, majú postavenie spracovateľov osobných údajov a spracovávajú osobné údaje iba na základe zmluvy a podľa pokynov od Spoločnosti a nesmú ich využiť inak.

Ide o:

- dopravca
- spoločnosti zaoberajúce sa správou a vymáhaním dlžných pohľadávok,
- právny zástupca, notáre a exekútory
- audítormi
- dodávateľ internetovej reklamy (spoločnosť Google)
- naši obchodní zástupcovia.

Spracovateľmi sú spoločnosti so sídlom tak na území Slovenskej republiky, ako aj so sídlom v členskom štáte Európskej únie. Neposielame vaše osobné údaje príjemcom alebo spracovateľom mimo územia Európskej únie. Spoločnosť v rámci plnenia svojich zákonných povinností odovzdáva osobné údaje tiež správnym orgánom a úradom stanoveným platnou legislatívou, pretože niektoré orgány verejnej správy a ďalšie organizácie sú oprávnené vyžiadať si informácie o vás. Ide najmä o súdy, Políciu SR a iné. Údaje poskytujeme výhradne len vtedy, pokiaľ oprávnenie vyžiadať si tieto údaje umožňuje zákon.

VII. SPÔSOB SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť spracováva osobné údaje ručne (v papierovej podobe) aj automatizovane prostredníctvom IT systémov.

VIII. INFORMÁCIE O PRÁVOCH SUBJEKTOV ÚDAJOV V SÚVISLOSTI SO SPRACOVANÍM

Vaše údaje spracovávame transparentne, korektne av súlade so zákonom. Máte právo na prístup k svojim údajom, na vysvetlenie, ako aj ďalšie práva, ak sa domnievate, že spracovanie nie je v poriadku. Všetky svoje nižšie uvedené práva, námietky či požiadavky (samozrejme s výnimkou práva podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, ktoré môžete uplatniť len u neho) môžete uplatniť listom doručeným na adresu sídla Spoločnosti, e-mailom na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. . Ak uplatníte niektoré zo svojich práv a my budeme mať dôvodné pochybnosti o vašej totožnosti, môžeme požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na jej potvrdenie. V prípade, že nejaké právo, žiadosť či námietku uplatníte, ak bude vaša požiadavka oprávnená, prijmeme jemu zodpovedajúce opatrenia bezodkladne a najneskôr do jedného mesiaca od doručenia vašej žiadosti. Inak vás budeme v tej istej lehote informovať o dôvodoch neprijatia opatrení ao možnosti podať sťažnosť na dozornom úrade a žiadať o súdnu ochranu. Túto lehotu je možné v prípade potreby a vzhľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace. Budeme vás v takom prípade informovať o akomkoľvek predĺžení do jedného mesiaca od obdržania žiadosti spolu s dôvodmi pre tento odklad. Ak podáte žiadosť v elektronickej forme, poskytneme vám informácie aj v elektronickej forme, ak je to možné, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob. Informácie a všetky oznámenia a úkony sa poskytujú a robia bezplatne. Ak sú vaše žiadosti zjavne nedôvodné alebo neprimerané, môžeme od vás požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií alebo oznámení alebo s uskutočnením požadovaných úkonov alebo odmietnuť žiadosti vyhovieť.

Ide o nasledujúce práva:

1. PRÁVO NA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM

Ak nás požiadate, obdržíte od nás potvrdenie, či spracovávame vaše osobné údaje, a vkladnom prípade aj kópiu vašich osobných údajov, ktoré máme a informácie o:

- účeloch, na ktoré ich spracovávame,
- kategóriách spracovávaných osobných údajov,
- príjemcoch, ktorým vaše osobné údaje boli alebo budú sprístupnené,
- plánovanej dobe spracovania (uchovávania) vašich osobných údajov,
- existenciu práva požadovať od nás opravu alebo výmaz vašich osobných údajov, obmedzenie ich spracovania alebo vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu,
- práve podať sťažnosť na dozornom úrade,
- všetkých dostupných informáciách o zdroji osobných údajov, ak sme ich nezískali od vás,
- skutočnosti, že či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania.,
- vhodných zárukách, ak by sme odovzdávali vaše osobné údaje mimo EÚ (čo ale nerobíme).

2. PRÁVO NA OPRAVU NEPRESNÝCH ÚDAJOV

Máte právo upozorniť nás na nepresné, zastarané alebo neúplné osobné údaje. V takom prípade ich samozrejme opravíme. Pokým overíme presnosť vašich údajov, obmedzíme ich spracovanie (pozri bod 4. nižšie). S prihliadnutím na účely, na ktoré sú údaje spracovávané, máte právo, aby sme tiež doplnili neúplné údaje.

3. PRÁVO VZNIESŤ NÁMITKU PROTI SPRACOVANIU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Môžete kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov, ktoré používame z dôvodu nášho oprávneného záujmu. Kým nebude overené, že máme závažné oprávnené dôvody na spracovanie vašich osobných údajov, ich spracovanie obmedzíme, ibaže by také spracovanie bolo nutné na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov. Pokiaľ sa ukáže, že dôvody na spracovanie vašich osobných údajov nemáme, vaše osobné údaje vymažeme, iba ak budete požadovať ich uchovanie. Môžete tiež kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov, ktoré spracovávame z dôvodu priameho marketingu, a my používanie vašich údajov na tieto účely ukončíme.

4. PRÁVO NA OBMEDZENIE SPRACOVANIA

V niektorých prípadoch sme povinní obmedziť spracovanie vašich osobných údajov. To znamená, že vaše osobné údaje u nás budú uložené a my s nimi nebudeme inak nakladať, ibaže nám k tomu dáte súhlas alebo je to nevyhnutné z dôvodu určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov alebo z dôvodu ochrany práv inej fyzickej alebo právnickej osoby. K obmedzeniu spracovania osobných údajov sme povinní pristúpiť, pokiaľ:

- Pokiaľ budete popierať presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú na to, aby sme mohli presnosť osobných údajov overiť;
- Vyjde najavo, že spracovanie vašich osobných údajov je protiprávne a vy odmietnete ich výmaz a namiesto toho nás požiadate o obmedzenie ich použitia;
- My už vaše osobné údaje nebudeme nepotrebovať, ale vy nás požiadate, aby sme si ich ponechali na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
- Vznesiete námietky proti spracovaniu vašich osobných údajov na účely našich oprávnených záujmov, pokiaľ nebude overené, či naše oprávnené dôvody na spracovanie vašich osobných údajov prevažujú nad vašimi oprávnenými dôvodmi na to, aby údaje boli vymazané.

5. PRÁVO NA VÝMAZ

Máte právo na výmaz osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, pokiaľ:

- vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;
- odvoláte súhlas, na základe ktorého boli údaje podľa spracovávané, a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod na spracovanie;
- vznesiete námietky proti spracovaniu vašich osobných údajov na účely našich oprávnených záujmov a vyjde najavo, že naše dôvody na spracovanie nie sú závažné;
- vznesiete námietky proti spracovaniu osobných údajov pre priamy marketing;
- osobné údaje boli nami spracované protiprávne;
- osobné údaje musia byť vymazané na splnenie právnej povinnosti, ktorú nám právo ukladá;
- osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti dieťaťu.

Upozorňujeme však, že sú prípady, keď povinnosť vymazať vaše osobné údaje (aj keď je splnená niektorá vyššie uvedená podmienka) nemáme, napríklad ak údaj potrebujeme na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

6. PRÁVO NA PRENOSITEĽNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ak vaše osobné údaje spracovávame automatizovane (tj. pomocou výpočtovej techniky) na základe zmluvy alebo vášho súhlasu a požiadate nás o to, odovzdáme vám vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Pokiaľ budete chcieť, odovzdáme tieto údaje priamo inému správcovi, ktorého určíte, ak je to technicky uskutočniteľné. V prípade, že by výkonom tohto práva mohlo dôjsť k nepriaznivému dotknutiu práv a slobôd tretích osôb, nemožno vašej žiadosti vyhovieť.

7. PRÁVO NA ODVOLANIE SÚHLASU SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

V prípadoch, keď na spracovanie vašich údajov potrebujeme váš súhlas, ste oprávnení tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na spracovanie vašich údajov po dobu, čo bol tento súhlas vami platne udelený, ani na spracovanie vašich údajov z iných právnych dôvodov, pokiaľ sa aplikujú (napr. dodržiavanie právnych povinností alebo na účely našich oprávnených záujmov).

8. AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNE ROZHODOVANIE VRÁTANE PROFILOVANIA

Máte právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní, vrátane profilovania, ktoré by pre vás malo právne účinky alebo sa vás obdobným spôsobom významne dotklo. Spoločnosť nevykonáva automatizované rozhodovanie bez vplyvu ľudského posúdenia s právnymi účinkami pre subjekty údajov.

9. PRÁVO OBRÁTIŤ SA NA ÚRAD PRE OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pokiaľ sa domnievate, že spracovaním vašich osobných údajov bolo porušené nariadenie alebo iný právny predpis, máte právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov (www.uoou.cz) a podať u neho sťažnosť.

10. PRÁVO OBMEDZIŤ ALEBO ZRUŠIŤ MARKETINGOVÉ OZNÁMENIE

Pokiaľ ste nám udelili súhlas pre marketing alebo vám z iného titulu od nás chodia obchodné ponuky, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať alebo sa zo zasielania ponúk odhlásiť nasledujúcimi spôsobmi:

- priamo v našich obchodných oznámeniach je včlenená možnosť zastavenia ich zasielania,
- ak už nechcete, aby sme vám telefonovali, v rámci hovoru nám to povedzte,
- môžete nám tiež na našej pobočke alebo písomne ​​oznámiť, že si už neželáte dostávať ponuky.
- Dovoľujeme si upozorniť, že pokiaľ obmedzíte marketing, môžeme vás naďalej kontaktovať kvôli servisu, reklamáciám a poskytovaniu služieb, ktoré ste si objednali.

IX. POVERENEC NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť neustanovila poverencov na ochranu osobných údajov.

×

TOP